Tussen SARL Fotello,  4 allée Crabbé, 67100 Straatsburg, met een maatschappelijk kapitaal van € 10.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder nummer 841 292 584, SIRET 841292584 00015, vertegenwoordigd door de heer François SCHAEFFER, als voorzitter, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden hiervan. Het bedrijf is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: contact@fotello.fr. Hierna de "Verkoper" of het "Bedrijf" enerzijds, en de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt, hierna "de Koper", of "de Klant anderzijds, werd vermeld en overeengekomen als volgt:

PREAMBULE

SAS Fotello is de auteur van het verkoopaanbod voor producten die op de markt worden gebracht via haar website www.fotello.fr, exclusief voor consumenten. De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door de Vennootschap worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde site.

Artikel 1: Doel en algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de online verkoop van door Verkoper aangeboden Producten. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten, gedaan via de websites van het Bedrijf, die een integraal onderdeel vormen van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De dan geldende AV zijn die welke gelden op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.fotello.fr. Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en onvoorwaardelijk is door de GTCS onderaan elke pagina beschikbaar te stellen. Door op "plaats mijn bestelling" te klikken, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van al deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of een dienst, en deze zonder beperking of Voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent het advies en de informatie te hebben ontvangen die nodig zijn om het aanbod aan zijn behoeften te laten beantwoorden. De Klant verklaart in staat te zijn rechtsgeldig te contracteren volgens de Franse wet of rechtsgeldig de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij zich inzet te vertegenwoordigen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormt de informatie die door het bedrijf is geregistreerd het bewijs van alle transacties.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van de producten die via de website worden verkocht, zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW + eventuele andere belastingen) op de productbestelpagina, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Ze zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De verkoper nodigt de koper daarom uit om over deze aspecten navraag te doen bij de betreffende lokale autoriteiten.De onderneming behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment voor de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn voor toegang tot de websites van het Bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Indien van toepassing ook de bezorgkosten.

Artikel 3: Totstandkoming van het contract online

De Klant moet een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk Product dat door de Verkoper wordt aangeboden om zijn bestelling te kunnen plaatsen. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch: ➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het Product; ➢ Keuze van het Product, indien van toepassing van zijn opties en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres…); ➢ Aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. ➢ Verificatie van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten. ➢ Opvolging van de instructies voor de betaling en betaling van de producten. ➢ Levering van producten. De Klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een ontvangstbevestiging van de bestelling ter bevestiging ervan. Hij ontvangt een .pdf-kopie van deze algemene verkoopvoorwaarden. Voor de geleverde producten zal deze levering plaatsvinden op het door de Klant opgegeven adres. Met het oog op een succesvolle uitvoering van de bestelling, en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe zijn echte identificatie-elementen te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor elk abnormaal verzoek, te kwader trouw of om een legitieme reden.

Artikel 4: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectievelijke prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant verklaart een detail van de leveringskosten te hebben ontvangen, evenals de betalingsvoorwaarden, levering en uitvoering van het contract. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant alleen uit te voeren binnen de limiet van de beschikbare Producten. Anders informeert de Verkoper de Klant. Deze contractuele informatie wordt gedetailleerd en in het Frans weergegeven. In overeenstemming met de Franse wet worden ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging tijdens de validatie van de bestelling. De partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen staat vermeld op de
website van de Vennootschap, evenals de minimale duur van de aangeboden overeenkomsten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij er specifieke voorwaarden zijn, worden de hieronder verleende rechten alleen verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of de persoon die over het meegedeelde e-mailadres beschikt). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot naleving en verborgen gebreken, vergoedt of ruilt de verkoper defecte producten of producten die niet overeenkomen met de
bestelling. De terugbetaling kan als volgt worden aangevraagd: neem contact met ons op via e-mail op contact@fotello.fr met vermelding van uw verzoek en het bestelnummer, evenals het product in kwestie als er meerdere producten op de bestelling stonden. Na verificatie door ons stuurt u uw product naar ons terug. Op voorwaarde dat de termijn van 14 dagen niet is overschreden en het product ongebruikt is en zich in dezelfde staat bevindt als waarin u het heeft ontvangen, zullen we uw bestelling plus de verzendkosten voor retourzending binnen 10 werkdagen volledig terugbetalen via het betaalmiddel dat bij het bestellen is gebruikt.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud beding

De producten blijven eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden en retouren

In geval van levering en wanbetaling is Fotello gerechtigd de bestelde producten te vorderen. De producten worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven en binnen de op het productblad aangegeven termijn. Deze tijd houdt geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden. Wanneer de levering een afspraak met de Klant vereist, verbindt deze zich ertoe aanwezig te zijn om het pakket in ontvangst te nemen. In geval van laattijdige levering te wijten aan de klant wegens diens afwezigheid, zal deze de verkoop niet kunnen opzeggen. In geval van langdurige afwezigheid van de klant, een afwezigheid waardoor hij zijn bestelling niet kan ontvangen, kan de klant de kosten van een nieuwe levering of de opslagkosten veroorzaakt door zijn afwezigheid moeten betalen. Wanneer de klant meerdere producten tegelijkertijd bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben en daarom worden geleverd volgens de volgende voorwaarden: ofwel levering van de hele bestelling op hetzelfde moment op verzoek van de klant, ofwel levering van producten na producten afhankelijk van beschikbaarheid . Standaard levert fotello de producten de een na de ander volgens hun beschikbaarheid. In geval van vertraging in verzending of levering, heeft de klant de mogelijkheid om het contract te beëindigen onder de voorwaarden bepaald in artikel L 138-2 van de consumentenwet. De verkoper vergoedt vervolgens het product en de eventuele "one way"-kosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het consumentenwetboek. In dit geval zal alleen de terugbetaling van het product plaatsvinden. De Verkoper biedt een telefonisch contactpunt (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) dat wordt vermeld in de e-mail met de orderbevestiging om de bestelling op te volgen. De Verkoper herinnert eraan dat wanneer de Klant de producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden met betrekking tot het geleverde product: bij levering zal de Klant of de ontvanger van de Producten het pakket openen in aanwezigheid van de vervoerder om de staat van de Producten te controleren. Bij schade als gevolg van transport dient de Klant de beschadigde Producten te weigeren en op de retourbon "weigering voor schade" aan te geven. De Klant dient dan zo spoedig mogelijk (1 werkdag na levering) contact op te nemen met de Klantenservice zodat Fotello zijn rechten jegens de vervoerder kan doen gelden en anderzijds, in het geval het Product nog in het bezit is van de Klant, start de retourprocedure. Gratis verzending en retouren zijn beperkt tot 1 per aankoop. Verder zijn ze de verantwoordelijkheid van de klant. Retourneren is gratis zolang de eerste levering gratis is, anders wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht als de levering. Bij een betaalde retour wordt de retourprijs in mindering gebracht op je restitutie. Elk product dat via onze tool is gepersonaliseerd, kan niet naar ons worden teruggestuurd in overeenstemming met de wetgeving op gepersonaliseerde producten.

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden verwerkt binnen de limieten van onze beschikbare voorraden of afhankelijk van de voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. In het geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode van meer dan 30 werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de voorzienbare vertragingen.
levering en de bestelling voor dit artikel kan op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een krediet voor het bedrag van het artikel of de terugbetaling ervan vragen.


Artikel 8: betaling

De betaling is direct bij bestelling verschuldigd, ook voor vooraf bestelde producten. De klant kan betalen met creditcard, via paypal, apple pay of amazon pay. Kaarten die zijn uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten
internationale bankkaarten (Mastercard of Visa) Veilig online betalen met bankkaart wordt gedaan door onze betalingsprovider. De verzonden informatie is gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan tijdens het transport op het SSL-gecodeerde netwerk niet worden gelezen. Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. In overeenstemming met artikel L. 132-2 van de Monetaire en Financiële Code,
de verbintenis tot betaling per kaart is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens te verstrekken tijdens de verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettige houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In het geval van een fout, of in het geval van de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege beëindigd en de bestelling geannuleerd.

Artikel 9: Herroepingstermijn en restitutie

In overeenstemming met artikel L. 121-20 van de Consumentenwet, "heeft de consument een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes te betalen, met uitzondering van eventuele retourkosten" . "De deadline vermeld in
het vorige lid loopt vanaf de ontvangst van de goederen of de aanvaarding van het aanbod tot verlening van diensten”. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met het bedrijf: Geef uw verzoek door aan contact@fotello.fr met vermelding van de referentie van uw bestelling en de betrokken producten als er meerdere zijn. We informeren klanten dat:
in overeenstemming met artikel L. 121-20-2 van de Consumentenwet kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor cadeaubonnen die al gedeeltelijk of volledig zijn gebruikt. Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen voornoemde termijn, de prijs van het/de gekochte product(en) en de kosten
verzendkosten worden terugbetaald evenals de retourkosten. Retourzendingen van producten moeten in hun originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies, enz.), indien dit niet het geval is, behoudt Fotello zich het recht voor om de retourzending en het verzoek tot terugbetaling niet te accepteren. ze moeten vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, vindt u in de sectie "FAQ en hulp" het standaardformulier voor herroeping dat moet worden verzonden naar het volgende adres: contact@fotello.fr of naar het hoofdkantoor van het bedrijf 10 rue de Zurich 67000 Straatsburg per aangetekende post met ontvangstbevestiging.
Terugbetalingsprocedure: 10 werkdagen na ontvangst van het formulier en/of producten met de middelen die tijdens de aankoop zijn gebruikt. Alleen producten die niet gepersonaliseerd zijn (bepaalde maat, kleur van de basis, kleuren van de armleuningen, kleur van de stof bij een grote verscheidenheid aan stoffen, enz.) kunnen worden terugbetaald of het onderwerp zijn van een creditnota. Elk product dat via onze tool is gepersonaliseerd, kan niet worden terugbetaald, het onderwerp zijn van een creditnota of een retourzending in overeenstemming met de wetgeving op gepersonaliseerde producten.

Artikel 10: Garanties

Overeenkomstig de wet aanvaardt de Verkoper twee garanties: van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De verkoper vergoedt de koper of ruilt producten die schijnbaar defect zijn of niet overeenkomen met de gemaakte bestelling. Het restitutieverzoek moet als volgt worden gedaan: Een e-mail sturen met foto, bestelnummer en details van het defecte product. De verkoper herinnert eraan dat de consument: - een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het goed heeft om met de verkoper te handelen - dat hij kan kiezen tussen vervanging en reparatie van het goed onder voorbehoud van
van de voorwaarden voorzien in art. klaarblijkelijk gebrekkig of niet overeenstemmend - dat hij is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de zes maanden na de levering van het goed. De consument kan ook aanspraak maken op de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en in dit geval kan hij kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs (bepalingen van artikelen 1644 van het Burgerlijk Wetboek). Aanvullende garanties: Afhankelijk van de fabrikant kan de garantieperiode worden verlengd, of zelfs het fabrieksblad.

Artikel 11: Klachten

Indien nodig kan de koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende contactgegevens: e-mail contact@fotello.fr, telefoon 03 67 15 85 97 of brief naar  4 allée Crabbé, 67100 Straatsburg.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Via deze AV vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper op het einde van dit contract wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis (oorlog, staking, oproer, sociale onrust, natuurramp).

Artikel 14: nietigheid en wijziging van het contract

Indien een van de bepalingen van dit contract zou worden geannuleerd, zou deze nietigheid niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, te verzetten en te corrigeren. Door deze algemene verkoopvoorwaarden na te leven, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de uitvoering van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites in ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en aanbiedingen met betrekking tot producten die zijn gepubliceerd door de
Bedrijf en haar partners. U kunt zich op elk moment afmelden. Het enige dat u hoeft te doen, is op de link aan het einde van onze e-mails te klikken of per RAR-brief contact op te nemen met de gegevensbeheerder (het bedrijf). Op al onze sites voeren we aanwezigheidsmonitoring uit.
Hiervoor gebruiken we tools zoals Google analytics, shopify.

Artikel 16 Beperking aansprakelijkheidsclausule

Er wordt een clausule bedongen die de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de uitvoering van de dienst beperkt: dit zal beperkt zijn tot het bedrag van de aankoop die de klant heeft gedaan en waarvoor deze laatste de aansprakelijkheid van SAS Fotello in twijfel wil trekken.

Artikel 17: toepasselijk recht

Alle clausules die in deze algemene verkoopvoorwaarden voorkomen, evenals alle aankoop- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.