Pomiędzy SAS Fotello, 10 rue de Zurich, 67000 Strasburg, z kapitałem zakładowym 20 000 EUR, zarejestrowana w Strasburgu Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem 841 292 584, SIRET 841292584 00015, reprezentowana przez pana François SCHAEFFER, jako przewodniczącego, należycie upoważnionego do celów niniejszej Umowy. Z firmą można skontaktować się mailowo pod adresem: contact@fotello.fr. Zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Spółką” z jednej strony, a osobą fizyczną lub prawną nabywającą produkty lub usługi firmy, zwaną dalej „Kupującym” lub „Klientem z drugiej strony, zostało określone i uzgodnione jako następuje:

PREAMBUŁA

SAS Fotello jest autorem oferty sprzedaży produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej www.fotello.fr, wyłącznie dla konsumentów. Lista i opis towarów i usług oferowanych przez Spółkę można znaleźć na w/w stronie.

Artykuł 1: Cel i przepisy ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w ramach internetowej sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Produktów dokonywanej za pośrednictwem stron internetowych Spółki, które stanowią integralną część Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. Obowiązują wówczas OWU obowiązujące w dniu dokonania płatności (lub pierwszej płatności w przypadku wielokrotnych płatności) za zamówienie. Niniejsze Warunki można przeglądać na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: www.fotello.fr. Spółka zapewnia również, że ich akceptacja jest jasna i bezwarunkowa, udostępniając OWS na dole każdej strony. Klikając na „złóż zamówienie”, Klient oświadcza, że zapoznał się z całością niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz, w stosownych przypadkach, Szczególnych Warunków Sprzedaży związanych z produktem lub usługą oraz akceptuje je bez ograniczeń lub Zastrzeżeń. Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymał porady i informacje niezbędne do zapewnienia, że oferta odpowiada jego potrzebom. Klient oświadcza, że jest w stanie zawrzeć umowę zgodnie z prawem francuskim lub ważnie reprezentować osobę fizyczną lub prawną, dla której jest zaangażowany. O ile nie udowodniono inaczej, informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji.

Artykuł 2: Cena

Ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej są podane w euro, z uwzględnieniem wszystkich podatków (VAT + wszelkie inne podatki) na stronie zamówienia produktu, z wyłączeniem określonych kosztów wysyłki. W przypadku wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i/lub DOM-TOM, cena jest obliczana bez podatków automatycznie na fakturze. W niektórych przypadkach mogą być płatne cła lub inne podatki lokalne, cła importowe lub podatki stanowe. Za te prawa i kwoty nie odpowiada Sprzedający. Będą one w gestii kupującego i są jego odpowiedzialnością (deklaracje, płatność na rzecz właściwych organów itp.). W związku z tym Sprzedający zachęca kupującego do zapytania o te aspekty w odpowiednich urzędach lokalnych.Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie w przyszłości. Koszty telekomunikacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do stron internetowych Spółki ponosi Klient. Jeśli dotyczy, również koszty dostawy.

Artykuł 3: Zawarcie umowy przez Internet

Klient musi wykonać szereg czynności właściwych dla każdego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, aby móc złożyć zamówienie. Opisane poniżej kroki są jednak systematyczne: ➢ Informacja o zasadniczych cechach Produktu; ➢ Wybór Produktu, jeśli dotyczy, jego opcji oraz wskazanie istotnych danych Klienta (identyfikacja, adres…); ➢ Akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. ➢ Weryfikacja elementów zamówienia i ewentualnie korekta błędów. ➢ Kontynuacja instrukcji dotyczących płatności i płatności za produkty. ➢ Dostawa produktu. Klient otrzyma wówczas drogą mailową potwierdzenie płatności za zamówienie, a także potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdzające to. Otrzyma kopię .pdf niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W przypadku dostarczonych produktów dostawa ta zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta. W celu skutecznej realizacji zamówienia, zgodnie z art. 1316-1 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych elementów identyfikacyjnych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, na przykład z powodu nietypowego żądania, złożonego w złej wierze lub z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu.

Artykuł 4: Produkty i usługi

Zasadnicze cechy towarów, usług i ich odpowiednie ceny są udostępniane kupującemu na stronach internetowych firmy. Klient oświadcza, że otrzymał szczegółowy koszt dostawy oraz warunki płatności, dostawy i realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia Klienta wyłącznie w ramach limitu zapasów dostępnych Produktów. W przeciwnym razie Sprzedawca poinformuje Klienta. Te informacje umowne są przedstawione szczegółowo i po francusku. Zgodnie z prawem francuskim są one przedmiotem podsumowania i potwierdzenia podczas walidacji zamówienia. Strony postanawiają, że ilustracje lub zdjęcia oferowanych do sprzedaży produktów nie mają wartości umownej. Okres ważności oferty Produktów oraz ich ceny określony jest na
stronie internetowej Spółki, a także minimalny czas trwania oferowanych umów, gdy dotyczą one ciągłej lub okresowej dostawy produktów lub usług. O ile nie zachodzą szczególne warunki, prawa przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie osobie fizycznej podpisującej zamówienie (lub osobie posiadającej przekazany adres e-mail). Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zgodności i wad ukrytych, Sprzedawca zwraca lub wymienia wadliwe produkty lub produkty, które nie odpowiadają
zamówiony. Zwrotu można zażądać w następujący sposób: skontaktuj się z nami przez e-mail na adres contact@fotello.fr podając swoją prośbę i numer zamówienia, a także przedmiotowy produkt, jeśli zamówiono kilka produktów. Po weryfikacji od nas zwróć nam swój produkt. Pod warunkiem, że 14 dniowy termin nie został przekroczony, a produkt nie jest używany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, dokonamy pełnego zwrotu kosztów zamówienia plus koszty przesyłki zwrotnej w ciągu 10 dni roboczych za pomocą formy płatności użytej przy składaniu zamówienia.

Artykuł 5: Klauzula dotycząca zachowania tytułu

Produkty pozostają własnością Spółki do czasu pełnej zapłaty ceny.

Artykuł 6: Warunki dostawy i zwrotów

W przypadku dostawy i zwłoki w płatności, Fotello ma prawo do reklamacji zamówionych produktów. Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany w zamówieniu oraz w terminie wskazanym na karcie produktu. Czas ten nie uwzględnia czasu potrzebnego na przygotowanie zamówienia. Gdy dostawa wymaga umówienia się z Klientem, Klient zobowiązuje się być obecny przy odbiorze przesyłki. W przypadku opóźnienia dostawy z winy klienta z powodu jego nieobecności, ten ostatni nie będzie mógł odstąpić od sprzedaży. W przypadku przedłużającej się nieobecności klienta, która uniemożliwia mu odebranie zamówienia, klient może być zmuszony do pokrycia kosztów nowej dostawy lub kosztów magazynowania spowodowanych jego nieobecnością. W przypadku, gdy Klient zamawia kilka produktów jednocześnie, mogą one mieć różne terminy dostawy i dlatego dostarczane są według następujących warunków: dostawa całego zamówienia w tym samym czasie na życzenie klienta lub dostawa produktów po produktach w zależności od dostępności . Domyślnie fotello będzie dostarczać produkty jeden po drugim zgodnie z ich dostępnością. W przypadku opóźnienia w wysyłce lub dostawie Klient ma możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. L 138-2 Kodeksu Konsumenckiego. Sprzedawca następnie zwraca produkt i ewentualne koszty „w jedną stronę” zgodnie z warunkami art. L 138-3 Kodeksu konsumenckiego. W takim przypadku dokonany zostanie tylko zwrot produktu. Sprzedawca udostępnia telefoniczny punkt kontaktowy (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego) wskazany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia w celu śledzenia realizacji zamówienia. Sprzedawca przypomina, że z chwilą fizycznego posiadania produktów przez Klienta przechodzi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów. Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie przewoźnika o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących dostarczonego produktu: w momencie dostawy Klient lub odbiorca Produktów otworzy paczkę w obecności przewoźnika w celu sprawdzenia stanu Produktów. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, Klient jest zobowiązany do odmowy przyjęcia uszkodzonych Produktów i zaznaczenia „odmowy za uszkodzenie” na dowodzie zwrotu. Klient musi wówczas jak najszybciej (1 dzień roboczy po dostawie) skontaktować się z Obsługą Klienta, aby Fotello mogło dochodzić swoich praw wobec przewoźnika, a z drugiej strony w przypadku, gdy Produkt jest nadal w posiadaniu Klient, wszcząć procedurę zwrotu. Bezpłatna wysyłka i zwroty są ograniczone do 1 na zakup. Poza tym będą one w gestii klienta. Zwroty są bezpłatne, o ile początkowa dostawa jest bezpłatna, w przeciwnym razie zostaną obciążone taką samą kwotą jak dostawa. W przypadku opłaconego zwrotu cena zwrotu zostanie odjęta od Twojego zwrotu. Żaden produkt spersonalizowany za pomocą naszego narzędzia nie może zostać nam zwrócony zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów spersonalizowanych.

Artykuł 7: Dostępność i prezentacja

Zamówienia będą realizowane w granicach naszych dostępnych zapasów lub z zastrzeżeniem zapasów dostępnych u naszych dostawców. W przypadku niedostępności towaru przez okres dłuższy niż 30 dni roboczych zostaniesz niezwłocznie poinformowany o przewidywanych opóźnieniach.
dostawa i zamówienie na ten przedmiot może zostać anulowane na żądanie. Klient może wówczas zażądać kredytu na kwotę przedmiotu lub jego zwrotu.


Artykuł 8: płatność

Płatność należy uregulować natychmiast po złożeniu zamówienia, w tym za zamówione produkty. Klient może zapłacić kartą kredytową, przez paypal, apple pay lub amazon pay. Karty wydawane przez banki z siedzibą poza Francją muszą być
międzynarodowe karty bankowe (Mastercard lub Visa) Bezpieczna płatność online kartą bankową jest dokonywana przez naszego dostawcę usług płatniczych. Przesyłane informacje są szyfrowane zgodnie z zasadami sztuki i nie mogą być odczytane podczas transportu w sieci szyfrowanej SSL. Po zainicjowaniu płatności przez Klienta, transakcja zostaje obciążona natychmiast po weryfikacji informacji. Zgodnie z art. L. 132-2 Kodeksu monetarnego i finansowego,
zobowiązanie do zapłaty podane kartą jest nieodwołalne. Podając w trakcie sprzedaży swoje dane bankowe, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty kwotą odnoszącą się do wskazanej ceny. Klient potwierdza, że jest prawnym posiadaczem karty obciążanej i jest uprawniony do jej używania. W przypadku pomyłki lub w przypadku braku możliwości obciążenia karty Sprzedaż zostaje z mocy prawa natychmiast zakończona, a zamówienie anulowane.

Artykuł 9: Okres karencji i zwroty

Zgodnie z art. L. 121-20 kodeksu konsumenckiego „konsument ma czternaście wyraźnych dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania przyczyn lub płacenia kar, z wyjątkiem , w stosownych przypadkach, kosztów zwrotu ” . „Ostateczny termin, o którym mowa w
paragraf poprzedzający biegnie od odbioru towaru lub przyjęcia oferty na świadczenie usług”. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać, kontaktując się ze Spółką w następujący sposób: Wskaż swoje żądanie na adres contact@fotello.fr, podając numer referencyjny Twojego zamówienia i produktów, których dotyczy, jeśli jest ich kilka. Informujemy Klientów, że
zgodnie z art. L. 121-20-2 kodeksu konsumenckiego, z tego prawa do odstąpienia nie można skorzystać w przypadku kart podarunkowych, które zostały już częściowo lub całkowicie wykorzystane. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w wyżej wymienionym terminie cena zakupionego produktu (ów) oraz koszty
przesyłka zostanie zwrócona wraz z kosztami zwrotu. Zwroty produktów muszą być wykonane w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.), w innym przypadku Fotello zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu i prośby o zwrot kosztów; należy do nich dołączyć kopię dowodu zakupu. Zgodnie z przepisami prawa w dziale „FAQ i pomoc” znajdziesz standardowy formularz odstąpienia od umowy, który należy przesłać na adres: contact@fotello.fr lub do siedziby firmy 10 rue de Zurich 67000 Strasburg listem poleconym na adres: potwierdzenie odbioru.
Procedura zwrotu: 10 dni roboczych od otrzymania formularza i/lub produktów za pomocą środków użytych podczas zakupu. Tylko produkty, które nie zostały spersonalizowane (konkretny rozmiar, kolor podstawy, kolory podłokietników, kolor tkaniny wśród szerokiej gamy tkanin itp.) mogą podlegać zwrotowi lub być przedmiotem noty kredytowej. Żaden produkt spersonalizowany za pomocą naszego narzędzia nie podlega zwrotowi kosztów, nie może być przedmiotem noty kredytowej ani zwrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów spersonalizowanych.

Artykuł 10: Gwarancje

Sprzedający zgodnie z prawem przyjmuje dwie gwarancje: zgodności oraz dotyczące wad ukrytych produktów. Sprzedający zwraca kupującemu lub wymienia produkty, które są widocznie wadliwe lub nie odpowiadają złożonemu zamówieniu. Żądanie zwrotu należy złożyć w następujący sposób: Przesłanie e-maila ze zdjęciem, numerem zamówienia i danymi wadliwego produktu. Sprzedawca przypomina, że Konsument: - ma 2 lata od dostarczenia towaru do podjęcia działań ze Sprzedawcą - że może wybrać pomiędzy wymianą a naprawą towaru z zastrzeżeniem
warunków przewidzianych w art. widocznie wadliwy lub nieodpowiadający – że jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu istnienia niezgodności towaru w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy towaru. . . Konsument może również dochodzić rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu Cywilnego i w takim przypadku może wybrać między rozstrzygnięciem sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży (przepisy artykułów 1644 kodeksu cywilnego). Dodatkowe gwarancje: W zależności od producenta okres gwarancji może ulec wydłużeniu, a nawet arkusz producenta.

Artykuł 11: Skargi

W razie potrzeby Nabywca może złożyć reklamację kontaktując się ze spółką korzystając z następujących danych kontaktowych: e-mail contact@fotello.fr, telefon 03 67 15 85 97 lub list na 10 rue de zurich 67000 Strasbourg.

Artykuł 12: Prawa własności intelektualnej

Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub ogólnie wszelkie informacje podlegające prawom własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością sprzedającego. Niniejsze OWU nie powodują przeniesienia praw własności intelektualnej. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych towarów z jakiegokolwiek powodu jest surowo zabronione.

Artykuł 13: Siła wyższa

Wykonanie zobowiązań sprzedającego na koniec niniejszej umowy zostaje zawieszone w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby jej wykonanie. Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia (wojna, strajk, zamieszki, niepokoje społeczne, klęska żywiołowa) jak najszybciej.

Artykuł 14: nieważność i zmiana umowy

Gdyby jedno z postanowień niniejszej umowy zostało anulowane, nieważność ta nie pociągałaby za sobą nieważności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy między stronami. Wszelkie zmiany umowy są ważne tylko po pisemnej umowie podpisanej przez strony.

Artykuł 15: Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo do zapytania, dostępu, modyfikacji, sprzeciwu i poprawiania swoich danych osobowych. Przestrzegając niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, zgadzasz się, że zbieramy i wykorzystujemy te dane w celu wykonania niniejszej umowy. Wpisując swój adres e-mail na jednym z serwisów w naszej sieci, będziesz otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje i oferty promocyjne dotyczące produktów publikowanych przez
Firma i jej partnerzy. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć link na końcu naszych e-maili lub skontaktować się z administratorem danych (Spółką) listem RAR. Na wszystkich naszych obiektach prowadzimy monitoring frekwencji.
W tym celu korzystamy z narzędzi takich jak Google analytics, shopify.

Artykuł 16 Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Zastrzega się klauzulę ograniczającą odpowiedzialność Sprzedawcy za wykonanie usługi: będzie ona ograniczona do kwoty zakupu dokonanego przez klienta i za który ten ostatni chce zakwestionować odpowiedzialność SAS Fotello.

Artykuł 17: prawo właściwe

Wszystkie klauzule pojawiające się w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których mowa w nich, podlegają prawu francuskiemu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password